γέενναν

γέεννα
gé-hinnóm
fem acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Codex Boreelianus — New Testament manuscripts papyri • uncials • minuscules • lectionaries Uncial 09 Beginning o …   Wikipedia

  • Борилианский кодекс — Библейские рукописи: Папирусы • Унциалы • Минускулы • Лекционарии Унциал 09 …   Википедия

  • геона — ГЕОН|А (54), Ы с. γέεννα Геенна, ад: ѥже къ геонѣ отъложити (ἐπὶ γέενναν) КЕ XII, 199а; ѿ ѥдиного хѹда дѣла. въходимъ въ геѡнѹ ПНЧ 1296, 157 об.; геѡны и мѩ избави вѣчныѩ СбЯр XIII, 208; огнь въ страшнѣи гѣонѣ всѩ пожага˫а (εἰς τὴν... γέενναν) ГА …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • виноватыи — (65) пр. 1.Виновный, провинившийся в чем л.; признаваемый виновным: виноватъ ли боудеть своѩ емоу волѩ. или правъ боудѣть. а •і҃• гри(в). сѣрѣбра за соромъ емоу възѩти. Гр 1239 (смол.); Оже кто оубьѥть женоу то тѣмь же судомь соудити. ˫ако же и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Matthew 5:22 — is the twenty second verse of the fifth chapter of the Gospel of Matthew in the New Testament and is part of the Sermon on the Mount. It is the first of what have traditionally been known as the Antitheses, in which Jesus compares the current… …   Wikipedia

  • γέεννα — η геенна; ΦΡ. γέενα геенна огненная, ад Этим. < евр. hinnom «долина Хином». Долина Хином была местом свалки мусора, отходов города Иерусалима (в Ветхом Завете), а также трупов преступников, часто самовозгоралась от высокой температуры в… …   Η εκκλησία λεξικό (Церковный словарь Назаренко)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.